Healthy and productive soils: Why farmers like plant biostimulants

If you were a farmer anywhere in Europe, you would face an immediate risk of a decreasing productivity of your land. Lower productivity means directly a lower income. The main drivers behind the reduced productivity of the soils in the EU are 2-fold: 1. Economic pressure to intensify crop production 2. Stricter regulations for mineral […]

Lees verder

De 1 oktober regel schiet zijn doel voorbij!

Op zand en löss bodems moet na het oogsten van de mais het vanggewas (bv gras) vanaf 2019 vóór 1 oktober ingezaaid worden. In veel gevallen is op 1 oktober de maïs echter nog niet rijp of kan door seizoensinvloeden niet op tijd geoogst worden. Dit betekent dat landbouwers moeten kiezen voor één van de […]

Lees verder

En de burger… Hij ploegde voort

Er gebeurt veel als het gaat om de verduurzaming van ons voedselsysteem. Alleen de eindgebruiker zou weleens de remmende factor kunnen zijn. De burger is wel geïnteresseerd in duurzamer voedsel, maar vertaalt dit nauwelijks naar aankoopgedrag. Innovatieprojecten en innovatiebeleid zou zich daarom meer op de burger/consument moeten richten. Door: Bart Bremmer Landbouw en voedsel in […]

Lees verder

Wat boeren kunnen leren van de Oostvaardersplassen

Het tekort aan voedsel voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen was een punt van felle discussie, aan het eind van de winter van 2018. Onder grote druk gaat de provincie Flevoland uiteindelijk overstag, en gaat Staatsbosbeheer de dieren bijvoeren. In het beheerbeleid was tot op dat moment te weinig rekening gehouden met de burger. […]

Lees verder

‘Dood aan de landbouw’ versus ‘We doen het al zo goed’

De strijd om de toekomst van de landbouw dreigt gekaapt te worden door voor- en tegenstanders van de huidige landbouw. Maar een verduurzaming van de landbouw vraagt om een genuanceerder toekomstbeeld. En agrarisch ondernemers hebb...

Lees verder

(2) De trage verspreiding van precisielandbouw

De verspreiding van precisielandbouw verloopt traag. Slechts een klein aantal innovatoren heeft precisielandbouw omarmt; de rest van de sector wacht af. Hoe kan deze trage verspreiding worden verklaart? En hoe kan precisielandbouw weer in beweging gezet worden? Door: Bart Bremmer Precisielandbouw: grote belofte, weinig actie De belofte van precisielandbouw is groot, maar de toepassing in […]

Lees verder

(1) De belofte van precisielandbouw

Bij mijn Brusselse voorlichtingswerk over duurzame landbouw ervaar ik veel discussie over precisielandbouw en dan met name in de akkerbouw. Niet zozeer over hoe we precisielandbouw moeten toepassen, maar vooral over wat precisielandbouw nu eigenlijk is. Beleidsmatig wil men graag ondersteunen, maar tegelijkertijd krijgen beleidsmakers er maar moeilijk grip op. Net als bij duurzaamheid dreigt […]

Lees verder

Minder tarwe, meer eiwitteelt: 10.000 windmolens winst

Europa heeft het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Met het ondertekenen van dit akkoord verbindt de Europese Unie zich aan de doelstelling om de wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 of maximaal 2 graden Celsius. Wanneer het gaat over klimaatverandering, dan blijkt de agrarische sector de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen […]

Lees verder

Hogere marges voor boeren en de rol van overheden

Veel boeren in Nederland redden het op termijn niet wanneer zij geen hogere prijs voor hun product krijgen. De oplossing hiervoor wordt – door sector en overheid – nogal eens gezocht in regelgeving die leidt tot een ‘eerlijker’ verdeling van de marges in de keten. Daarachter zit de veronderstelling dat een patstelling is ontstaan: dat […]

Lees verder

Toekomstgericht ondernemen is puzzelen

Het boerenbedrijf is als een puzzel van zo’n duizend stukjes. De stukjes passen perfect in elkaar, maar het plaatje dat dat oplevert lijkt achterhaald. Agrarisch ondernemers die toekomstgericht willen ondernemen, moeten blijven ...

Lees verder