Zeeuwse soja

Het startpunt van het project Zeeuwse soja was dat een extra teelt in het bouwplan van een akkerbouwer bijdraagt aan de financiële en milieukundige duurzaamheid van het bedrijf. Soja, maar ook andere eiwitteelten, staan vol in de aandacht om telers hierbij te helpen. Daarnaast is een humaan dieet op basis van meer plantaardig eiwit gezonder […]...

Lees meer over dit project

Kringlooptoets

De KringloopToets is een instrument dat helpt om meer grip te krijgen op nutriëntenkringlopen. Uitvoering van de KringloopToets gebeurt in workshops met stakeholders. Bart ondersteunt in de ontwikkeling van het instrument. Vooral door het proces effectief te structureren, dit vast te leggen in een draaiboek, en daarmee de doelgerichtheid van de KringloopToets te vergroten....

Lees meer over dit project

Advies aan ondernemers over projectvoorstellen

Met de subsidieregeling Innovatieve Concepten (POP3) stimuleert de provincie Gelderland initiatieven die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en leefbaarheid van het platteland. In opdracht van de provincie adviseerde Bart ...

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Melkveehouderij en ‘Open Stallen’

In het project Environmental Dairy Design 2020 worden nieuwe houderijsystemen voor de melkveehouderij ontwikkeld die klaar zijn voor de toekomst. Het reduceren van ammoniak is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor dit project zo...

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Pluimveehouderij

In het project Ontwerpen voor een Gezonde Pluimveehouderij wordt gewerkt aan nieuwe houderijsystemen voor pluimvee; leghennen én vleeskuikens. Deze houderijsystemen moeten minder fijnstof uitstoten dan nu, dierenwelzijn en dierg...

Lees meer over dit project

Bodem Voordeel Flevoland

Gedurende 2017 en 2018 heeft Martijn gewerkt als projectleider aan het project “Duurzame grondgebonden landbouw 2.0: samenwerking akkerbouw en melkveehouderij Flevoland”, beter bekend onder de naam “Bodem Voordeel Flevoland”. Het project beoogde koppels van samenwerkende akkerbouwers en melkveehouders in Flevoland te inspireren om een volgende stap te nemen in hun samenwerking. Inmiddels is het project ...

Lees meer over dit project

Sustainable Futures

Bijzonder is de meerjarige samenwerking die Martijn heeft met het project “Sustainable Futures“, waarbij een groep akkerbouwers uit Yorkshire (UK) gezamenlijk met enkele toonaangevende verwerkende bedrijven probeert te werken aan een duurzaamheidssystematiek die toepasbaar is onder de Engelse omstandigheden....

Lees meer over dit project

EISA

EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture) promoot duurzame landbouw systemen in Europa. Als policy officer heeft Martijn van 2016 tot en met 2018 in Brussel actief deze aanpakken onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt via voorlichting aan een brede groep van betrokkenen bij de landbouw, zoals de Europese Commissie, belangengroepen en via projecten. […]...

Lees meer over dit project

Stichting Veldleeuwerik

Van 2015 tot en met 2019 heeft Martijn met Stichting Veldleeuwerik samengewerkt. Er is onder andere samengewerkt op de volgende thema’s: certificering, biodiversiteit, aspecten die komen kijken bij samenwerkingsverbanden en ondersteuning bij internationale initiatieven....

Lees meer over dit project

Europese Commissie

De Europese Commissie draagt duurzaamheid en vergroening van de economie uit naar de inwoners van Europa. En met name wanneer het gaat om voedselproductie is de Europese Commissie erg actief en zoekt ze de samenwerking met partners die ervaring hebben met landbouwers en het bedrijfsleven. Martijn ondersteunt de Europese Commissie en verwante diverse internationale initiatieven. Voorbeelden van […]...

Lees meer over dit project

Team Circulariteit

Team Circulariteit is een interdisciplinair team binnen de Animal Science Group van Wageningen UR. Het team werkt vanuit de drie basisprincipes van een circulair voedselsysteem (zie ook de Mansholtlezing van prof. Imke de Boer in 2018): -> Het veiligstellen van natuurlijke hulpbronnen; -> Plantaardige biomassa moet voor humaan gebruik ingezet worden; -> Reststromen uit de […]...

Lees meer over dit project

Toekomstgerichte kringlooplandbouw

MOVO-Zaden beoogt een beweging op gang te brengen voor duurzaam ruwvoer en toekomstgerichte kringlooplandbouw. Zij richten zich daarbij op bodemgezondheid en eiwitproductie, een breed bouwplan en goed geïnformeerde landbouwers. Het streven is om praktische manieren te vinden die bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting. Binnen het project wordt onderzoek gedaan, worden demonstraties gegeven en […]...

Lees meer over dit project

Zeeland Bonenland!

In het tweejarige project Zeeland Bonenland! werken ZLTO, CZAV, Herba ingrediënts  en ME-AT aan het stimuleren van eiwitteelt in de provincie Zeeland. Telers worden beter in staat gesteld om op basis van gedegen (teelt)kennis en...

Lees meer over dit project

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de vijf experimenteergebieden Kringlooplandbouw

In dit vierjarige project werken vanaf 2021 zes pilots van akkerbouwers en veehouders in de vijf door het ministerie LNV aangewezen experimenteergebieden aan optimalisering en vernieuwende vormen van samenwerking. Dit project beoogt opschaalbare werkwijzen in de praktijk die substantieel bijdragen aan het sluiten- of op kleinere schaal inrichten van kringlopen. Dit door onder andere het […]...

Lees meer over dit project