Terug naar het overzicht

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de vijf experimenteergebieden Kringlooplandbouw

In dit vierjarige project werken vanaf 2021 zes pilots van akkerbouwers en veehouders in de vijf door het ministerie LNV aangewezen experimenteergebieden aan optimalisering en vernieuwende vormen van samenwerking. Dit project beoogt opschaalbare werkwijzen in de praktijk die substantieel bijdragen aan het sluiten- of op kleinere schaal inrichten van kringlopen. Dit door onder andere het adviseren over knellende wet- en regelgeving.

Voortbordurend op de werkzaamheden van Team Circulariteit is Martijn door Wageningen Livestock Research ingehuurd om het project te begeleiden en diverse contacten binnen en buiten het project te onderhouden.